Unha vez rematado o apartado de mocións no pleno municipal chega a quenda de Rogos e Preguntas, na que os ditintos concelleiros solicitan os rogos e preguntas.