A debate a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola instalación e utilización na vía pública de mesas, cadeiras, antucas e instalacións complementarias que constitúen actividade de hostalaría con finalidade lucrativa