Un dos momento máis acalorados no pasado pleno foi cando o grupo A.E.R facía no seu uso de palabra un dos rogos ó alcalde de Redondela co seguinte motivo . No pleno do mes de xuño do 2015 aprobáronse as contratacións de dúas traballadoras temporais  de persoal de confianza para os postos de Coordinadora de Concelleiros e Portal de Transparencia. o grupo de Electores de Redondela (A.E.R.) rogan ao alcalde de Redondela  que definan cal é a labor desempeñadas por ambas traballadoras xa que a eles mesmos lles consta que están a despeñar funcións que non teñen que ver co seu posto de traballo