Unha das partes finais do pleno son os rogos e preguntas que ditos partidos da oposición poden facer ao equipo de goberno.