O Partido Popular mediante a súa voceira Mª del Carmen Amoedo presentaron no pasado pleno unha modificación de crédito para poder facer fronte ao pago das horas extras do persoal do Concello tras pasar pola comisión pertencente o aumento da contía global de gratificacións extra. O custe total a pagar aos traballadores no é de 61.632 euros .