A voceira do Partido Popular de Redondela Mª Carme Amoedo presentou no pasado pleno e despois de pasar pola comisión de facenda o expediente da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos do Centro de Deportes acuáticos de Chapela onde se modifican as taxas nun aumento dun 5% tal e como aparece na proposta a única empresa presentada ó concurso